IFRIC 10: официальный украинский перевод

МСФО по-украински:...
Источник: Мiнiстерство фiнансiв України
Опубликовано: 10 Февраля 2012

Тлумачення КТМФЗ 10

Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності Посилання

  • МСФЗ 9 „Фінансові інструменти ";
  • МСБО 34 „Проміжна фінансова звітність";
  • МСБО 36 „Зменшення корисності активів";
  • МСФЗ 9 „Фінансові інструменти" (виданий у жовтні 2010 р.).

Загальна інформація

1 Від суб'єкта господарювання вимагається оцінювати гудвіл на зменшення корисності на кінець кожного звітного періоду та, якщо потрібно, визнавати збиток від зменшення корисності на цю дату відповідно до МСБО 36. Проте на кінець наступного звітного періоду умови можуть настільки змінитися, що збиток від зменшення корисності зменшився би чи його не було би, якби оцінку зменшення корисності робили би лише на цю дату. Це Тлумачення надає керівництво, чи слід коли-небудь сторнувати збитки від зменшення корисності.

2 Це Тлумачення розглядає взаємодію між вимогами МСБО 34 та визнанням збитків від зменшення корисності гудвілу згідно МСБО 36, а також вплив цієї взаємодії на подальшу проміжну та річну фінансову звітність.

Питання

3 Параграф 28 МСБО 34 вимагає, щоби суб«єкт господарювання застосовував у своїй проміжній фінансовій звітності ті самі облікові політики, які він застосовує в своїй річній фінансовій звітності. Цей параграф також установлює, що „частота звітності суб»єкта господарювання (річна, піврічна або квартальна) не повинна впливати на оцінку річних результатів його діяльності. Щоб досягти цієї мети, оцінки для проміжної звітності слід робити на основі «за період з початку року на звітну дату".

4 Параграф 124 МСБО 36 установлює, що „збиток від зменшення корисності, визнаний для гудвілу, не слід сторнувати в наступному періоді".

5-6 [Вилучено]

7 Тлумачення розглядає такі питання:

Чи слід суб'єктові господарювання сторнувати збитки від зменшення корисності, визнані у проміжному періоді стосовно гудвілу, коли збиток не був би визнаний або менший збиток був би визнаний, якби оцінку зменшення корисності робили би лише на кінець наступного звітного періоду?

Консенсус

8 Суб'єктові господарювання не слід сторнувати збиток від зменшення корисності, визнаний в попередньому проміжному періоді стосовно гудвілу.

КТМФЗ 10

9 Суб'єктові господарювання не слід поширювати цей консенсус за аналогією на інші аспекти можливих протиріч між МСБО 34 та іншими стандартами.

Дата набрання чинності і перехід

10 Суб«єктові господарювання слід застосовувати це Тлумачення для річних періодів, що починаються з 1 листопада 2006 р. або пізніше. Заохочується застосування до цієї дати. Якщо суб»єкт господарювання застосовує це Тлумачення для періоду, що починається до 1 листопада 2006 р., йому слід розкривати цей факт. Суб'єктові господарювання слід застосовувати це Тлумачення до гудвілу перспективно з дати, коли він уперше застосовує МСБО 36; йому слід застосовувати це Тлумачення до інвестицій в інструменти власного капіталу або в фінансові активи, які обліковуються за собівартістю, перспективно з дати, коли він вперше застосував критерії оцінки МСБО 39.

11 [ Вилучено]

12 МСФЗ 9, виданий у жовтні 2010 р., змінив параграфи 1, 2, 7 та 8 та вилучив параграфи 5, 6 та 11. Суб'єктові господарювання слід застосовувати ці зміни, якщо він застосовує МСФЗ 9, виданий у жовтні 2010 р.

Теги: КТМФЗ 10  IFRIC 10  Тлумачення  Проміжна фінансова звітність  зменшення корисності  Мiнiстерство фiнансiв України  МСБО