SIC 13: официальный украинский перевод

МСФО по-украински:...
Источник: Мiнiстерство фiнансiв України
Опубликовано: 10 Февраля 2012

Тлумачення ПКТ-13

Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників

Посилання

  • МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; МСБО 16 «Основні засоби»; МСБО 18 «Дохід»;
  • МСБО 31 «Часткиу спільних підприємствах».

Проблема

1. МСБО 31.48 посилається як на внески, так і на продаж між контролюючим учасником і спільним підприємством: «Якщо контролюючий учасник вкладає активи у спільне підприємство або продає їх спільному підприємству, необхідно, щоб визнання будь-якої частини прибутку або збитку від операції відображало сутність операції». Крім того, МСБО 31.24 зазначає, що «спільно контрольоване підприємство – це спільне підприємство, яке передбачає створення корпорації, товариства або іншої господарської одиниці, у якій кожний контролюючий учасник має частку». Немає чітких керівних положень щодо визнання прибутків і збитків, що виникли в результаті внесків негрошових активів у спільно контрольоване підприємство (СКП).

2. Внески в СКП – це передача активів контролюючими учасниками в обмін на частку у власному капіталі СКП. Такі внески можуть мати різні форми. Внески можуть бути здійснені контролюючими учасниками одночасно зі створенням СКП або після цього. Відшкодування, одержуване контролюючим учасником (учасниками) в обмін на активи, внесені в СКП, можуть також включати грошові кошти або інші відшкодування, які не залежать від майбутніх грошових потоків СКП («додаткове відшкодування»).

3. Проблеми:

а) коли відповідну частину прибутків або збитків, що виникають в результаті внеску негрошового активу в СКП в обмін на частку у власному капіталі СКП, контролюючий учасник має визнавати їх у прибутку або збитку;

б) як контролюючий учасник має обліковувати додаткове відшкодування;
та

в) як треба подавати будь-які нереалізовані прибутки або збитки в консолідованій звітності контролюючого учасника.

4. Це Тлумачення стосується обліку контролюючим учасником негрошових внесків у СКП в обмін на частку у власному капіталі СКП, що обліковуються методом участі в капіталі або відповідно до пропорційної консолідації.

Консенсус

5. Застосовуючи МСБО 31.48 до негрошових внесків в СКП в обмін на частку у власному капіталі СКП, контролюючий учасник має визнавати у прибутку або збитку за період частину прибутку або збитку, що відноситься до часток у власному капіталі інших контролюючих учасників за винятком випадків:

а) якщо значні ризики і винагороди від володіння внесеним негрошовим активом (активами) не передано в СКП, або

б) якщо прибуток або збиток від негрошових внесків не можна достовірно
оцінити, або

в) операція зі здійснення внесків позбавлена комерційної сутності,
відповідно до визначення цього терміну в МСБО 16 «Основні засоби».

Там, де застосовуються винятки а), б) або в), прибуток або збиток вважатиметься нереалізованим, а отже, не визнаватиметься у прибутку або збитку, крім тих випадків, де можна застосувати параграф 6.

6. Контролюючий учасник має визнавати у прибутку або збитку необхідну частину прибутку або збитку з операції, якщо, крім одержання частки у власному капіталі СКП, цей контролюючий учасник отримує грошові чи негрошові активи.

7. Нереалізовані прибутки або збитки від негрошових активів, внесених в СКП, слід виключати з основних активів за методом пропорційної консолідації або вилучати з інвестицій за методом участі в капіталі. У консолідованому звіті про фінансовий стан контролюючого учасника зазначені нереалізовані прибутки або збитки не слід відображати як відстрочені прибутки або збитки.

Дата консенсусу

Червень 1998 р.

Дата набрання чинності

Це Тлумачення набирає чинності для річних фінансових періодів, починаючи з 1 січня 1999 р. або пізніше; застосування до цієї дати заохочується. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО 8.

14. Зміни у відображенні в обліку операцій зі здійснення негрошових внесків, визначених у параграфі 5, слід застосовувати перспективно стосовно майбутніх операцій.

15. Суб«єкти господарювання повинні застосовувати зміни до цього Тлумачення, внесені МСБО 16 »Основні засоби«, для річних періодів, починаючи з 1 січня 2005 р. або пізніше. Якщо суб»єкт господарювання застосовує цей Стандарт до більш раннього періоду, він також повинен застосовувати до цього ж періоду зазначені зміни.

Теги: ПКТ 13  SIC 13  Тлумачення  Спільно контрольовані суб’єкти господарювання  негрошові внески контролюючих учасників  Мiнiстерство фiнансiв України  МСБО