SIC 7: официальный украинский перевод

МСФО по-украински:...
Источник: Мiнiстерство фiнансiв України
Опубликовано: 10 Февраля 2012

Тлумачення ПКТ 7 Введення євро

Посилання

  • МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (переглянутий у вересні 2007 р.);
  • МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки»;
  • МСБО 10 «Події після звітного періоду»;
  • МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» (переглянутий у грудні 2003 р.);
  • МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» (зі змінами, внесеними у січні 2008 р.).

Проблема

1. Починаючи з 1 січня 1999 р., тобто від початку діяльності Економічно-Монетарного Союзу (ЕМС), євро набуває право самостійної валюти і встановлюються обмінні курси між євро і валютами держав-учасниць, отже, у подальшому усувається ризик майбутніх курсових різниць щодо валют країн-учасниць.

2. Проблема полягає в тому, як застосувати МСБО 21 під час переходу від національних валют країн-учасниць ЕС до євро («перехід»).

Консенсус

3. Вимоги МСБО 21 щодо переведення операцій в іноземній валюті та фінансової звітності закордонних господарських одиниць слід суворо виконувати під час переходу. Такий самий принцип слід застосовувати в подальшому, встановлюючи обмінні курси при прийнятті нових країн до ЕМС.

4. Це, зокрема, означає, що:

а) монетарні активи та зобов«язання в іноземній валюті, які є наслідком операцій, слід і надалі переводити у функціональну валюту за курсом при закритті. Будь-яку курсову різницю, що виникає, слід негайно визнавати як дохід або витрати, за винятком того, що суб»єктові господарювання слід продовжувати застосовувати свою облікову політику щодо прибутків і збитків від курсових різниць, пов'язаних з хеджуванням валютного ризику в прогнозованих операціях;

б) кумулятивні курсові різниці, пов'язані з переведенням фінансової
звітності закордонних господарських одиниць, визнаних в іншому
сукупному прибутку, слід акумулювати у власному капіталі і
перекласифіковувати з власного капіталу у прибутки чи збитки лише за
умови вибуття або часткового вибуття чистої інвестиції в закордонну
господарську одиницю; та

в) курсові різниці, що виникають у результаті переведення зобов'язань, визначених у валютах, що беруть участь в операції, не треба включати у балансову вартість відповідних активів.

Дата консенсусу

Жовтень 1997 р.

Дата набрання чинності

Це Тлумачення набирає чинності 1 червня 1998 р. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО 8.

Внаслідок опублікування МСБО 1 (переглянутий в 2007 р.) внесено зміни в термінологію усіх МСФЗ. Крім того, внесено зміни в параграф 4. Суб«єктові господарювання слід застосовувати ці зміни до річних періодів, що починаються з 1 січня 2009 року або пізніше. Якщо суб»єкт господарювання застосовує МСБО 1 (переглянутий в 2007 р.) до періоду, що розпочався раніше, ці зміни слід застосовувати до цього періоду, що почався раніше.

Внаслідок опублікування МСБО 27 (зі змінами, внесеними в 2008 р.) внесено зміни в параграф 4 б). Суб«єктові господарювання слід застосовувати ці зміни до річних періодів, що починаються з 1 липня 2009 р. або пізніше. Якщо суб»єкт господарювання застосовує МСБО 27 (зі змінами, внесеними у 2008 р. ) до періоду, що почався раніше, ці зміни слід застосовувати до цього періоду, що почався раніше.

Теги: ПКТ 7  SIC 7  Тлумачення  Введення євро  Мiнiстерство фiнансiв України  МСБО